Terms and conditions

You can find our Terms and Conditions here. An English translation of our Terms and Conditions is provided for your convenience. No rights can be obtained from the English translation of our Terms and Conditions. Only the Dutch version is legally valid in case of a dispute.

Algemene voorwaarden

Versie 2021-04. Opgesteld en gepubliceerd 13 april 2021.

Artikel 1. Definities

1.1. In deze algemene voorwaarden worden de hierna met een hoofdletter aangeduide termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:

 • Printeers: Printeers Netherlands B.V., gevestigd te Alkmaar onder KvK nr. 86304054;
 • Klant: de wederpartij van Printeers, handelend als particulier of in de uitoefening van beroep of bedrijf;
 • Partijen: Printeers en Klant samen;
 • Product(en): de door Printeers geproduceerde en/of geleverde producten;
 • Overeenkomst: de overeenkomst tussen Printeers en de Klant;
 • Voorwaarden: deze algemene voorwaarden, zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Alkmaar onder nummer 86304054.

Artikel 2. Toepasselijkheid algemene voorwaarden

2.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens Printeers.
2.2. Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
2.3. Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de Klant of van derden uitdrukkelijk uit.

Artikel 3. Aanbiedingen en offertes

3.1. Aanbiedingen en offertes van Printeers zijn vrijblijvend, tenzij daarin uitdrukkelijk anders vermeld.
3.2. Een aanbod of offerte is maximaal 2 weken geldig, tenzij een andere aanvaardingstermijn in het aanbod of de offerte staat vermeld.
3.3. Als de Klant een aanbod of offerte niet binnen de geldende termijn aanvaardt, dan vervalt het aanbod of de offerte.
3.4. Aanbiedingen en offertes gelden niet voor vervolg- en/of nabestellingen, tenzij partijen dit uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeenkomen.

Artikel 4. Aanvaarding

4.1. Bij aanvaarding van een vrijblijvende offerte of aanbieding, behoudt Printeers zich het recht voor de offerte of het aanbod alsnog binnen 3 dagen na ontvangst van de aanvaarding in te trekken, zonder dat de Klant hieraan enige rechten kan ontlenen.
4.2. Mondelinge aanvaarding van de Klant verbindt Printeers slechts, nadat de Klant deze schriftelijk (of elektronisch) heeft bevestigd.

Artikel 5. Prijzen

5.1. Alle prijzen die Printeers hanteert zijn in Euro’s, zijn exclusief btw en exclusief eventuele overige kosten zoals administratiekosten, heffingen en reis-, verzend- of transportkosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of anders overeengekomen.
5.2. Alle prijzen die Printeers hanteert voor zijn producten of diensten, op zijn website of die anderszins kenbaar zijn gemaakt, kan Printeers te allen tijde wijzigen.
5.3. Printeers kan diensten aanbieden op basis van ‘no cure no pay’.
5.4. In het geval van no cure no pay ontstaat de betalingsverplichting voor de Klant op het moment dat het overeengekomen resultaat is behaald.

Artikel 6. Betaling en zekerheid

6.1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij anders overeengekomen.
6.2. Alle betalingen dienen plaats te vinden in Nederland, in Euro’s, zonder recht van opschorting, aftrek of verrekening.
6.3. Indien Printeers in verband met betaling enig waardepapier aanvaardt, dan geldt dat waardepapier slechts als zekerheid en heeft de betaling pas plaatsgevonden op het moment dat het verschuldigde bedrag op de bankrekening van Printeers is bijgeschreven, dan wel contant door Printeers is ontvangen.
6.4. Iedere betaling door de Klant strekt, ongeacht de bij betaling vermelde omschrijving, eerst ter voldoening van de door hem verschuldigde rente, vervolgens van de door Printeers gemaakte invorderingskosten en/of administratiekosten en worden daarna in mindering gebracht op de oudste openstaande vordering/Factuur.
6.5. Betaalt de Klant niet binnen de overeengekomen termijn, dan is Printeers gerechtigd een rente van 1% per maand in rekening te brengen vanaf de dag dat de Klant in verzuim is, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend.
6.6. Wanneer de Klant in verzuim is, is hij bovendien buitengerechtelijke incassokosten en eventuele schadevergoeding verschuldigd aan Printeers.
6.7. De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.
6.8. Wanneer de Klant niet tijdig betaalt, mag Printeers zijn verplichtingen opschorten totdat de Klant aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.
6.9. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling aan de zijde van de Klant, zijn de vorderingen van Printeers op de Klant onmiddellijk opeisbaar.
6.10. Weigert de Klant zijn medewerking aan de uitvoering van de Overeenkomst door Printeers, dan is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan Printeers te betalen.

Artikel 7. Opschortingsrecht

7.1. De Klant doet afstand van het recht om de nakoming van enige uit deze Overeenkomst voortvloeiende verbintenis op te schorten.
7.2. Indien Printeers kennis heeft genomen van omstandigheden die hem goede grond geven om te vrezen dat de Klant zijn verplichtingen niet behoorlijk zal kunnen nakomen, heeft Printeers het recht de om om de nakoming van uit deze Overeenkomst voortvloeiende verbintenissen op te schorten.

Artikel 8. Retentierecht

8.1. Printeers kan een beroep doen op zijn retentierecht en in dat geval producten van de Klant onder zich houden, totdat de Klant alle nog openstaande rekeningen ten aanzien van Printeers heeft voldaan, tenzij de Klant voor die kosten voldoende zekerheid heeft gesteld.
8.2. Het retentierecht geldt eveneens op grond van eerdere overeenkomsten waaruit de Klant nog betalingen verschuldigd is aan Printeers.
8.3. Printeers is nooit aansprakelijk voor eventuele schade die de Klant mogelijkerwijs lijdt als gevolg van het gebruikmaken van zijn retentierecht.

Artikel 9. Verrekening

9.1. De Klant doet afstand van zijn recht om een schuld aan Printeers te verrekenen met een vordering op Printeers.

Artikel 10. Levering/risico en levertijd

10.1. Tenzij anders is overeengekomen geschiedt levering inclusief vergoeding van de transportkosten ter plaatse van de fabriek/ het magazijn/of andere opslagplaats op het moment dat Printeers de Producten aan de Klant, of in het geval van een dropshipment aan de consument, ter beschikking heeft gesteld. Op het moment dat de Producten ter beschikking staan aan de Klant, of door Klant opgegeven geadresseerde, gaat het risico van verlies van en schade aan de Producten op de Klant over.
10.2. Printeers is gerechtigd om te leveren in gedeelten (deelleveringen, welke afzonderlijk gefactureerd kunnen worden. De Klant is dan verplicht te betalen overeenkomstig het in artikel 6 van deze Voorwaarden vermelde.
10.3. Levertijden worden bij wijze van benadering verstrekt. De opgegeven levertijden zullen nimmer als fatale termijn zijn te beschouwen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
10.4. Overschrijding van de levertijd verplicht Printeers niet tot enige vergoeding. De Klant
kan na herhaalde levertijdoverschrijding Printeers schriftelijk in gebreke stellen, onder vermelding van een laatste (redelijke) termijn van levering. Indien alsnog niet binnen de gestelde termijn wordt geleverd, heeft de Klant het recht om de Overeenkomst te ontbinden, tenzij Printeers in overmacht (zie artikel 29 van deze voorwaarden) verkeert.
10.5. Wanneer de Producten na de mededeling van Printeers dat de Producten ter zijner beschikking staan, niet binnen een periode van 4 (zegge: vier) weken door de Klant zijn afgenomen, is Printeers gerechtigd tot verkoop van deze Producten over te gaan. De eventuele mindere opbrengst en de kosten komen voor rekening van de Klant, zulks onverminderd de overige rechten van Printeers.

Artikel 11. Transport en risico

11.1. Opdrachten van de Klant tot het door Printeers laten verzorgen van het transport, de verzending en/of de verzekering van de Producten, worden door Printeers slechts uitgevoerd indien de Klant schriftelijk verklaard heeft de kosten daarvan te zullen dragen en het daaruit voortvloeiende (extra) risico te dragen en te dekken middels een ( aanvullende) verzekering, zulks onverminderd het bepaalde in artikel 7 van deze Voorwaarden.
11.2. Het transport van de Producten geschiedt voor rekening van de Klant, indien Printeers niet aangeeft dat Printeers het transport betaald. Het risico van vervoersschade is voor de Klant, zelfs dan wanneer de vervoerder vordert dat op vrachtbrieven, vervoeradressen en dergelijke de clausule voorkomt dat alle vervoerschade voor rekening en risico van de afzender zijn.

Artikel 12. Verzekering

12.1. De Klant verplicht zich de volgende zaken voldoende te verzekeren en verzekerd te houden tegen onder andere brand, ontploffings- en waterschade evenals diefstal:
● geleverde zaken die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de onderliggende overeenkomst
● zaken van Printeers die bij de Klant aanwezig zijn
12.2. De Klant stemt ermee in dat de volgende zaken niet door Printeers worden verzekerd tegen onder andere brand, ontploffings- en waterschade evenals diefstal:
● zaken van de Klant die bij Printeers aanwezig zijn
● zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd
12.3. De Klant geeft op eerste verzoek van Printeers de polis van deze verzekeringen ter inzage.

Artikel 13. Montage/Installatie

13.1. Hoewel Printeers zich inspant alle montage en/of installatiewerkzaamheden zo goed mogelijk uit te voeren, draagt hij hiervoor geen enkele verantwoordelijkheid behalve in het geval van opzet of grove schuld.

Artikel 14. Garantie

14.1. Wanneer partijen een overeenkomst met een dienstverlenend karakter zijn aangegaan, bevat deze voor Printeers enkel inspanningsverplichtingen, geen resultaatverplichtingen.

Artikel 15. Uitvoering van de Overeenkomst

15.1. Printeers voert de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit.
15.2. Printeers heeft het recht om de overeengekomen dienstverlening (gedeeltelijk) te laten verrichten door derden.
15.3. De uitvoering van de Overeenkomst geschiedt in onderling overleg en na schriftelijk akkoord en betaling van het eventueel afgesproken voorschot door de Klant.
15.4. Het is de verantwoordelijkheid van de Klant dat Printeers tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de Overeenkomst.
15.5. Indien de Klant er niet voor heeft gezorgd dat Printeers tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de Overeenkomst, komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en/of extra uren voor rekening van de Klant.

Artikel 16. Informatieverstrekking door de Klant

16.1. De Klant stelt alle informatie, gegevens en bescheiden die relevant zijn voor de correcte uitvoering van de Overeenkomst tijdig en in gewenste vorm en op gewenste wijze beschikbaar aan Printeers.
16.2. De Klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde informatie, gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de Overeenkomst niet anders voortvloeit.
16.3. Stelt de Klant niet, niet tijdig of niet behoorlijk de door Printeers redelijkerwijs verlangde informatie, gegevens of bescheiden beschikbaar en loopt de uitvoering van de Overeenkomst hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en extra uren voor rekening van de Klant.

Artikel 17. Duur van de Overeenkomst betreffende een dienst

17.1. De Overeenkomst tussen Printeers en de Klant betreffende een dienst of diensten wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de Overeenkomst iets anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.
17.2. Indien een Overeenkomst voor bepaalde tijd is aangegaan, dan wordt deze na afloop van de termijn stilzwijgend omgezet in een overeenkomst voor onbepaalde tijd, tenzij 1 van de partijen de Overeenkomst opzegt met inachtneming van een opzegtermijn van 3 maanden, waardoor de Overeenkomst van rechtswege eindigt.
17.3. Zijn partijen binnen de looptijd van de Overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nooit een fatale termijn. Bij overschrijding van deze termijn moet de Klant Printeers schriftelijk in gebreke stellen.

Artikel 18. Opzeggen Overeenkomst dienst voor onbepaalde tijd

18.1. De Klant kan een overeenkomst voor een dienst die voor onbepaalde tijd is aangegaan te allen tijde opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand.

Artikel 19. Intellectueel eigendom

19.1. Printeers behoudt alle intellectuele eigendomsrechten (waaronder auteursrecht, octrooirecht, merkenrecht, tekeningen- en modellenrecht, etc.) op alle ontwerpen, tekeningen, geschriften, dragers met gegevens of andere informatie, offertes, afbeeldingen, schetsen, modellen, maquettes, etc., tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.
19.2. De Klant mag genoemde intellectuele eigendomsrechten niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Printeers (laten) kopiëren, aan derden tonen en/of ter beschikking stellen of op andere wijze gebruiken.

Artikel 20. Geheimhouding

20.1. De Klant houdt iedere informatie die hij (in welke vorm dan ook) van Printeers ontvangt geheim.
20.2. Hetzelfde geldt voor alle andere informatie betreffende Printeers waarvan hij weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat deze geheim of vertrouwelijk is, dan wel waarvan hij kan verwachten dat verspreiding ervan Printeers schade kan berokkenen.
20.3. De Klant neemt alle nodige maatregelen om te waarborgen dat hij de in lid 1 en 2 genoemde informatie ook geheim houdt.
20.4. De in dit artikel omschreven geheimhoudingsplicht geldt niet voor informatie:
● die al openbaar was voordat de Klant deze informatie vernam of die later openbaar is geworden zonder dat dit het gevolg was van een schending van de geheimhoudingsplicht van de Klant
● die door de Klant openbaar gemaakt wordt op grond van een wettelijke plicht
20.5. De in dit artikel omschreven geheimhoudingsplicht geldt voor de duur van de onderliggende overeenkomst en voor een periode van 3 jaar na afloop daarvan.

Artikel 21. Boetebeding

21.1. Indien de Klant het artikel van deze algemene Voorwaarden over geheimhouding (artikel 20) of over intellectueel eigendom (artikel 19) overtreedt, dan verbeurt hij voor elke overtreding ten behoeve van Printeers een onmiddellijk opeisbare boete van € 15.000.
21.2. Daarnaast verbeurt de Klant een bedrag ad 10% van het in lid 1 genoemde bedrag voor elke dag dat die overtreding voortduurt.
21.3. Voor het verbeuren van deze boete is geen voorafgaande ingebrekestelling of gerechtelijke procedure nodig. Ook hoeft er geen sprake te zijn van enige vorm van schade.
21.4. Het verbeuren van de in het eerste lid van dit artikel bedoelde boete doet geen afbreuk aan de overige rechten van Printeers waaronder zijn recht om naast de boete schadevergoeding te vorderen.

Artikel 22. Vrijwaring

22.1. De Klant vrijwaart Printeers tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door Printeers geleverde producten en/of diensten.

Artikel 23. Klachten

23.1. De Klant dient een door Printeers geleverd product of verleende dienst zo spoedig mogelijk te onderzoeken op eventuele tekortkomingen.
23.2. Beantwoordt een geleverd product of verleende dienst niet aan hetgeen de Klant redelijkerwijs van de Overeenkomst mocht verwachten, dan dient de Klant Printeers daarvan zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 14 dagen na constatering van de tekortkomingen, op de hoogte te stellen.
23.3. De Klant geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming, zodat Printeers in staat is hierop adequaat te reageren.
23.4. De Klant dient aan te tonen dat de klacht betrekking heeft op een Overeenkomst tussen partijen.
23.5. Indien een klacht betrekking heeft op lopende werkzaamheden, kan dit er in ieder geval niet toe leiden dat Printeers gehouden kan worden om andere werkzaamheden te verrichten dan zijn overeengekomen.

Artikel 24. Ingebrekestelling

24.1. De Klant dient ingebrekestellingen schriftelijk kenbaar te maken aan Printeers.
24.2. Het is de verantwoordelijkheid van de Klant dat een ingebrekestelling Printeers ook daadwerkelijk (tijdig) bereikt.

Artikel 25. Hoofdelijke aansprakelijkheid Klant

25.1. Als Printeers een overeenkomst aangaat met meerdere Klants, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige bedragen die zij op grond van die overeenkomst aan Printeers verschuldigd zijn.

Artikel 26. Aansprakelijkheid Printeers

26.1. Printeers is uitsluitend aansprakelijk voor enige schade die de Klant lijdt indien en voor zover die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid.
26.2. Indien Printeers aansprakelijk is voor enige schade, is het slechts aansprakelijk voor directe schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst.
26.3. Printeers is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade aan derden.
26.4. Indien Printeers aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een gesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald en bij gebreke van (volledige) uitkering door een verzekeringsmaatschappij van het schadebedrag is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het) factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
26.5. Alle afbeeldingen, foto’s, kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website of in een catalogus zijn slechts indicatief en gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of (gedeeltelijke) ontbinding van de Overeenkomst en/of opschorting van enige verplichting.

Artikel 27. Vervaltermijn

27.1. Elk recht van de Klant op schadevergoeding van Printeers vervalt in elk geval 3 maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde in artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek.

Artikel 28. Recht op ontbinding

28.1. De Klant heeft het recht de Overeenkomst te ontbinden wanneer Printeers toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, tenzij deze tekortkoming, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, de ontbinding niet rechtvaardigt.
28.2. Is de nakoming van de verplichtingen door Printeers niet blijvend of tijdelijk onmogelijk, dan kan ontbinding pas plaatsvinden nadat Printeers in verzuim is.
28.3. Printeers heeft het recht de Overeenkomst met de Klant te ontbinden, indien de Klant zijn verplichtingen uit de Overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt.

Artikel 29. Overmacht

29.1. In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek geldt dat een tekortkoming van Printeers in de nakoming van enige verplichting ten aanzien van de Klant niet aan Printeers kan worden toegerekend in een van de wil van Printeers onafhankelijke situatie, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen ten aanzien van de Klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijkheid niet van Printeers kan worden verlangd.
29.2. Tot de in lid 1 genoemde overmachtsituatie worden ook – doch niet uitsluitend – gerekend: noodtoestand (zoals burgeroorlog, opstand, rellen, natuurrampen, epidemieën, etc.); wanprestaties en overmacht van toeleveranciers, bezorgers of andere derden; onverwachte stroom-, elektriciteits- internet-, computer- en telecomstoringen; computervirussen, molest, brand, aardbeving, waterschade, overstroming, bedrijfsbezetting, in- en uitvoer belemmeringen, stakingen, overheidsmaatregelen, onvoorziene vervoersproblemen, slechte weersomstandigheden en werkonderbrekingen.
29.3. Indien zich een overmachtsituatie voordoet waardoor Printeers 1 of meer verplichtingen naar de Klant niet kan nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort totdat Printeers er weer aan kan voldoen.
29.4. Vanaf het moment dat een overmachtsituatie tenminste 30 kalenderdagen heeft geduurd, mogen beide partijen de Overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk ontbinden.
29.5. Printeers is in een overmachtsituatie geen enkele (schade)vergoeding verschuldigd, ook niet als het als gevolg van de overmachttoestand enig voordeel geniet.

Artikel 30. Wijziging van de Overeenkomst

30.1. Indien na het afsluiten van de Overeenkomst voor de uitvoering ervan het nodig blijkt om de inhoud ervan te wijzigen of aan te vullen, passen partijen tijdig en in onderling overleg de Overeenkomst dienovereenkomstig aan.

Artikel 31. Wijziging algemene voorwaarden

31.1. Printeers is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
31.2. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.

Artikel 32. Overgang van rechten

32.1. Rechten van de Klant uit een overeenkomst tussen partijen kunnen niet aan derden worden overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van Printeers.
32.2. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83, tweede lid, Burgerlijk Wetboek.

Artikel 33. Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid

33.1. Wanneer één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, dan tast dit de overige bepalingen van deze voorwaarden niet aan.
33.2. Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt komt van wat Printeers bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had.

Artikel 34. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

34.1. Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
34.2. De Nederlandse rechter in het arrondissement waar Printeers is gevestigd / praktijk houdt / kantoor houdt is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

English translation

No rights can be obtained from this English translation of our Terms and Conditions. Only the Dutch version is legally valid in case of a dispute

Version 202104. Drawn up and published on 13 April 2021.

Article 1. Definitions

1.1 In these general terms and conditions, the capitalised terms below shall, unless expressly indicated otherwise, mean the following:

 • Printeers: Printeers VOF (partnership firm), established in Alkmaar under Chamber of Commerce no. 37147625;
 • Client: Printeers’s clients, trading as a private individual or in the capacity of a profession or business;
 • Parties: Printeers and the Client collectively;
 • Product(s): the products produced and/or supplied by Printeers;
 • Agreement: the agreement between Printeers and the Client;
 • Terms and Conditions: these general terms and conditions, as filed with the Chamber of Commerce in Alkmaar under number 37147625

Article 2. Applicability of the general terms and conditions

2.1. These terms and conditions apply to all quotations, special offers, work, orders, agreements and the supply of services or products by or on behalf of Printeers.
2.2. The Parties may only deviate from these terms and conditions if they have expressly agreed to this in writing.
2.3. Parties expressly exclude the applicability of additional and/or deviating general terms and conditions of the Client or third parties.

Article 3. Special offers and quotations

3.1. Printeers’s special offers and quotations are without obligation unless they expressly state otherwise.
3.2. A special offer or quotation is valid for a maximum of two weeks unless a different acceptance term is stated on the special offer or quotation.
3.3. If the Client does not accept a special offer or quotation within the applicable term, the special offer or quotation shall lapse.
3.4. Special offers and quotations shall not apply to follow-up and/or back-orders unless the Parties have expressly agreed to this in writing.

Article 4. Acceptance

4.1. When accepting a no-obligation quotation or special offer, Printeers reserves the right to withdraw the quotation or special offer within three days of receiving acceptance, without the Client deriving any rights from this.
4.2. Verbal acceptance by the Client only binds Printeers after the Client has confirmed this in writing (or electronically).

Article 5. Prices

5.1. All prices quoted by Printeers are in Euros, exclusive of VAT and exclusive of any other costs such as administration costs, levies and travel, postage or transport costs unless expressly stated or agreed otherwise.
5.2. Printeers may change all prices quoted for its products or services on its website or otherwise made known at any time.
5.3. Printeers can offer services on a ‘no cure, no pay’ basis.
5.4. In a ‘no cure, no pay’ situation, the Client’s payment obligation becomes effective the moment the agreed result is achieved.

Article 6. Payment and security

6.1. Payment shall be made within 14 days of the invoice date unless otherwise agreed.
6.2. All payments are to be made in the Netherlands, in Euros, without suspension, deduction or set-off rights.
6.3. If Printeers accepts any security in connection with a payment, then that security is only regarded as security, and payment has only taken place at the moment that the amount owed is credited to Printeers’s bank account or is received by Printeers in cash.
6.4. Every payment made by the Client, irrespective of the payment description given, first serves to settle the interest owed by the Client, then the collection costs and/or administration costs incurred by Printeers and then to be deducted from the oldest outstanding claim/invoice.
6.5. If the Client does not pay within the agreed term, Printeers is entitled to charge an interest of 1% per month from the day the Client is in default, whereby a part of a month will be counted as a whole month.
6.6. When the Client is in default, it is also liable to pay Printeers the extrajudicial collection costs and any damages.
6.7. The collection costs are calculated based on the Decree on Compensation for Extrajudicial Collection Costs (Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten).
6.8. If the Client does not pay on time, Printeers may suspend its obligations until the Client has fulfilled its payment obligation.
6.9. In the event of liquidation, bankruptcy, seizure or suspension of payment on the part of the Client, Printeers’s claims against the Client become immediately due and payable.
6.10. If the Client refuses to cooperate with Printeers in the execution of the Agreement, it will still be obliged to pay Printeers the agreed price.

Article 7. Right of suspension

7.1. The Client waives the right to suspend the fulfilment of any obligation arising from this Agreement.
7.2. If Printeers is aware of circumstances that may provide solid grounds for it to fear that the Client will not fulfil its obligations properly, Printeers is entitled to suspend the fulfilment of any commitments arising from this Agreement.

Article 8 Retention rights

8.1. Printeers may invoke its retention right and, in that case, retain the Client’s products until the Client has paid all outstanding Printeers invoices unless the Client has provided sufficient security for those costs.
8.2. The retention right also applies to previous agreements based on which the Client still owes payments to Printeers.
8.3. Printeers is never liable for any damages that the Client may suffer due to exercising its retention right.

Article 9. Settlement

9.1. The Client waives its right to set off a debt to Printeers against a claim against Printeers.

Article 10. Delivery/risk and delivery time

10.1. Unless otherwise agreed, delivery is made, including payment of transport costs at the site of the factory/warehouse/or another storage place at the moment Printeers has made the Products available to the Client, or in the case of a drop-shipment to the consumer. The moment the Products are made available to the Client or the addressee specified by the Client, the risk of loss of and damage to the Products transfers to the Client.
10.2. Printeers is entitled to deliver in parts (partial deliveries), which can be invoiced separately. The Client is then obliged to pay in accordance with what is stated in article 6 of these Terms and Conditions.
10.3. Delivery times provided are indicative. The delivery times stated shall never be regarded as deadlines unless expressly agreed otherwise.
10.4. Exceedance of the delivery time does not oblige Printeers to any compensation. The Client may, after repeated delays, declare Printeers in default in writing, stating a last (reasonable) term for delivery. If Printeers still does not deliver within the set term, the Client is entitled to terminate the Agreement unless Printeers is faced with force majeure (see article 29 of these terms and conditions).
10.5. If, after Printeers has notified the Client that the Products are at its disposal, the Client has not taken delivery of the Products within a period of four (4) weeks, Printeers is entitled to sell the Products. Any loss of revenue and costs are at the Client’s expense, without prejudice to Printeers’s other rights.

Article 11. Transport and risk

11.1. Instructions from the Client to have Printeers take care of the transport, shipment and/or insurance of the Products shall only be carried out by Printeers if the Client has declared in writing to bear the costs thereof and to bear the resulting (extra) risk, and to cover it through (additional) insurance. All this is without prejudice to the provisions of article 7 of these Terms and Conditions.
11.2. If Printeers does not specify that it will pay for the transport of the Products, the transport will be at the expense of the Client. The Client also bears the risk of transport damage, even if the carrier claims that waybills, transport addresses and so on contain the clause that all transport damage is at the expense and risk of the sender.

Article 12. Insurance

12.1. The Client undertakes to adequately insure the following items and keep them insured against, among other things, fire, explosion and water damage, as well as theft:
● items supplied which are necessary for the execution of the underlying agreement
● Printeers’s items present at the Client’s premises
12.2. The Client agrees that the following items are not insured by Printeers against, amongst other things, fire, explosion and water damage as well as theft:
● items belonging to the Client which are on Printeers’s premises
● goods delivered under retention of title
12.3. At Printeers’s first request, the Client shall provide the relevant insurance policy for inspection.

Article 13 Assembly/Installation

13.1. Although Printeers makes every effort to carry out all assembly and/or installation work as thoroughly as possible, it bears no responsibility for this except in the event of wilful intent or gross negligence.

Article 14 Warranty

14.1. If Parties have concluded a service agreement, this agreement only contains obligations for Printeers to perform to the best of its abilities, not obligations to achieve results.

Article 15. Execution of the Agreement

15.1. Printeers executes the Agreement to the best of its knowledge and ability and in accordance with the requirements of good craftsmanship.
15.2. Printeers has the right to have the agreed-upon services (partially) carried out by third parties.
15.3. The Agreement shall be executed in mutual consultation and after written agreement and settlement of any agreed advance payment by the Client.
15.4. It is the Client’s responsibility to ensure that Printeers can commence the execution of the Agreement in a timely manner.
15.5. If the Client has not ensured that Printeers can commence the execution of the Agreement on time, the resulting extra costs and/or extra hours are at the Client’s expense.

Article 16. Information disclosure by the Client

16.1. The Client will make all information, data and documents relevant for the correct execution of the Agreement available to Printeers in time and in the desired form and manner.
16.2. The Client guarantees the correctness, completeness and reliability of the information, data and documents made available, even if they originate from third parties, insofar as the nature of the Agreement does not indicate otherwise.
16.3. If the Client does not provide the information, data or documents as reasonably required by Printeers, or does not do so on time or adequately, and the performance of the Agreement is thereby delayed, the resulting extra costs and extra hours will be at the Client’s expense.

Article 17. Duration of a Service Agreement

17.1. The Agreement between Printeers and the Client concerning a service or services is entered into for an indefinite period, unless the nature of the Agreement dictates otherwise or if Parties have expressly agreed otherwise in writing.
17.2. If an Agreement has been entered into for a definite period, it will be tacitly converted into an Agreement for an indefinite period after expiry of the period, unless one of the Parties cancels the Agreement with due observance of a notice period of three months, as a result of which the Agreement will end by operation of law.
17.3. If, within the term of the Agreement, the Parties have agreed on a period for the completion of certain work, then this is never a deadline. If this term is exceeded, the Client must declare Printeers in default in writing.

Article 18. Termination of a Service Agreement of indefinite period

18.1. The Client may terminate an agreement for a service that has been entered into for an indefinite period at any time, subject to one month’s notice.

Article 19. Intellectual Property

19.1. Printeers retains all intellectual property rights (including copyright, patent rights, trademark rights, drawings and design rights, etc.) on all designs, drawings, writings, data carriers or other information, quotations, images, sketches, examples, scale models, etc. unless the Parties have agreed otherwise in writing.
19.2. The Client may not copy, show and/or make available to third parties or otherwise use said intellectual property rights without Printeers’s prior written consent.

Article 20. Confidentiality

20.1. The Client will keep any information it receives (in any form) from Printeers confidential.
20.2. The same applies to any other information concerning Printeers of which it knows or can reasonably be expected to know that it is a secret or confidential matter, or of which it can reasonably be expected that its disclosure could harm Printeers.
20.3. The Client shall take all necessary measures to ensure that it also keeps the information referred to in paragraphs 1 and 2 confidential.
20.4. The confidentiality obligation set out in this article shall not apply to information:
● that was already publicly available before the Client became aware of it, or which became public at a later date without this being due to a breach of the Client’s duty of confidentiality
● that is made public by the Client due to a legal obligation
20.5. The confidentiality obligation described in this article shall apply for the duration of the underlying agreement and for a period of three years after its expiry.

Article 21. Penalty clause

21.1. If the Client breaches the section of these General Terms and Conditions relating to confidentiality (section 20) or intellectual property (section 19), it forfeits an immediately payable penalty of €15,000 for each breach to Printeers.
21.2. In addition, the Client shall forfeit an amount of 10% of the amount referred to in paragraph 1 for each day that this breach continues.
21.3. No prior notice of default or legal proceedings is required for the forfeiture of this penalty. Nor is any form of damage required.
21.4. The forfeiture of the penalty referred to in paragraph 1 of this article does not affect Printeers’s other rights, including its right to claim damages in addition to the penalty.

Article 22. Indemnification

22.1. The Client indemnifies Printeers against all claims by third parties in connection with the products and/or services supplied by Printeers.

Article 23. Complaints

23.1. The Client must examine a product supplied or service rendered by Printeers for any shortcomings as soon as possible.
23.2. If a product delivered or service rendered does not meet the expectations that the Client might reasonably have under the Agreement, the Client must notify Printeers of this as soon as possible, but at least within 14 days of discovering the shortcomings.
23.3. The Client must give as detailed a description as possible of the shortcoming so that Printeers is in a position to respond adequately.
23.4. The Client must prove that the complaint concerns an Agreement between the Parties.
23.5. If a complaint concerns ongoing work, this can, in any case, not lead to Printeers being obliged to carry out other work than agreed.

Article 24. Notice of default

24.1. The Client must inform Printeers in writing of any notice of default.
24.2. It is the Client’s responsibility that a notice of default effectively reaches Printeers (on time).

Article 25. Joint and several liability of the Client

25.1. If Printeers enters into an agreement with more than one Client, each of them is jointly and severally liable for the full amounts they owe Printeers under that agreement.

Article 26. Liability of Printeers

26.1. Printeers shall only be liable for any damage suffered by the Client if and insofar as such damage is caused by wilful intent or deliberate recklessness.
26.2. If Printeers is liable for any damage, it is only liable for direct damage arising out of or in connection with the execution of an agreement.
26.3. Printeers is never liable for indirect damages, such as consequential damages, loss of profit, missed savings or damage to third parties.
26.4. If Printeers is liable, this liability is limited to the amount paid out by a concluded (professional) liability insurance. In the absence of (full) payment by an insurance company of the amount of the loss, liability will be limited to that (part of the) invoice amount relating to the liability.
26.5. All images, photographs, colours, drawings, descriptions on the website or in a catalogue are only indicative and serve only as a rough estimate and cannot be a reason for compensation and/or (partial) dissolution of the Agreement and/or suspension of any obligation.

Article 27. Limitation period

27.1. Any right of the Client to compensation from Printeers lapses definitely three months after the event from which the liability directly or indirectly arises. This does not exclude the provisions of article 6:89 of the Dutch Civil Code.

Article 28. Right of dissolution

28.1. The Client has the right to terminate the Agreement if Printeers fails imputably in fulfilling its obligations, unless this failure, given its unique nature or minor importance, does not justify the termination.
28.2. If Printeers’s compliance with its obligations is not permanently impossible or temporarily impossible, dissolution can only occur after Printeers is in default.
28.3. Printeers is entitled to dissolve the Agreement with the Client if the Client fails to fulfil its obligations under the Agreement in full or in a timely manner.

Article 29. Force majeure

29.1. In addition to the provisions of article 6:75 of the Dutch Civil Code, a breach by Printeers of any obligation towards the Client cannot be attributed to Printeers in a situation independent of the will of Printeers, which prevents it from fulfilling its obligations towards the Client in whole or in part or which means that the fulfilment of its obligations cannot reasonably be required from Printeers.
29.2. The force majeure referred to in paragraph 1 also includes, but is not limited to: a state of emergency (such as civil war, insurrection, riots, natural disasters, epidemics, etc.); the non-performance and force majeure of suppliers, deliverers or other third parties; unexpected power, electricity, internet, computer and telecom disruptions; computer viruses; acts of war; fire, earthquake, water damage, flooding; industrial action; import and export restrictions; strikes; government measures; unforeseen transport problems; adverse weather conditions and work stoppages.
29.3. If a force majeure situation prevents Printeers from fulfilling one or more obligations towards the Client, then those obligations will be suspended until Printeers can fulfil them again.
29.4. As soon as a situation of force majeure has lasted for at least 30 calendar days, either Party may dissolve the Agreement in writing in full or in part.
29.5. Printeers is not liable for any compensation or damages in a force majeure situation, not even if it benefits from any advantage resulting from the force majeure situation.

Article 30. Amendment of the Agreement

30.1. If, after the Agreement has been concluded, it appears necessary for its execution to amend or supplement its contents, the Parties shall amend the Agreement accordingly in good time and mutual consultation.

Article 31. Amendment of the general terms and conditions

31.1. Printeers has the right to amend or supplement these general terms and conditions.
31.2. Amendments of minor importance can be made at any time.

Article 32. Transfer of rights

32.1. Any rights of the Client under an agreement between the Parties cannot be transferred to any third party without Printeers’s prior written consent.
32.2. This provision is considered a clause with effect on property law as referred to in article 3:83, paragraph 2, of the Dutch Civil Code.

Article 33. Consequences of nullity or voidability

33.1. If one or more provisions of these general terms and conditions prove null and/or void, this shall not affect the other provisions of these terms and conditions.
33.2. A provision that is null and/or void will then be replaced by a provision that comes closest to what Printeers had in mind on that point when drawing up the terms and conditions.

Article 34. Applicable law and competent court

34.1. Any agreement between the Parties is governed exclusively by Dutch law.
34.2. In the district where Printeers is located/does business/has its registered office, the Dutch court is exclusively competent to take cognisance of any disputes between Parties unless the law imperatively dictates otherwise.